Name Page Sim Shalom for Weekdays Page Siddurenu
V’hu Rachum 137 96
Bar’chu 137 115
Eil Chai 137 115
V’ahavat’cha 137 116
Sh’ma 138 117
Adonai Eloheichem Emet 139 119
Umalchuto- Mi Chamocha 139 120
Ushmor Tzeiteinu 140 96
Ki Hamalchut 141 98
Chatzi Kaddish 141 40
Kaddish Shalem 149 81
Aleinu 150 82