Name

Page Sim Shalom

Page Siddurenu

– Birchot Hashachar

Birchot Hashachar

65

10

Utneinu Hayom

65

12

Ashreinu

66

13

Kadeish et Shimcha

67

14

Y’hi Ratzon

70

Od Y’nuvun

72

28

Psalm 30/Hafachta

81

14

– Psukei D’zimra

Baruch She’amar

83

15

Yachid Chei Ha’olamim

83

15

Ashrei (congregational )

96

30

T’hilat Adonai Y’dabeir Pi

97

31

Adonai Shomeir et Geirim

97

31

Magid D’varav L’Ya’akov

98

32

Vayarem Keren L’amo

99

33

Lesor Malcheihem

100

33

Hal’luyah (psalm 150)

100

34

Hal’luhu (psalm 150)

100

35

Baruch Adonai Elohim

100

35

Atah Hu Adonai Ha’elohim

101

36

V’hayam Bakata Lifneihem

101

36

Vayar Yisrael

102

37

Az Yashir Moshe

102

37

Ki Ladonai Ham’lucha (Shabbat)

103

39

Ki Ladonai Ham’lucha (Weekday)

103

39

Nishmat Kol Chai (Shabbat)

104

139

N’halelcha Unshabeichacha (Shabbat)

105

141

Yishtabach (Weekday)

106

142

Chatzi Kaddish (Shabbat)

106

40

Chatzi Kaddish (Weekday)

106

40

– Shachrit

Bar’chu (Shabbat)

107

143

Bar’chu (Weekday)

107

143

Eil Adon (Shabbat)

108

145

Or Chadash

110

148

Ahavah Rabah

111

148

V’ha’eir Eineinu

111

148

V’keiravatanu

111

149

Sh’ma

112

150

V’ahavta

112

150

Vayomer Adonai

113

152

Mi Chamocha-Tzur Yisrael

114

154

– Amidah

Avot (Shabbat)

115a

155

Atah Gibor (Shabbat)

115a

156

N’kadeish (Shabbat)

116

157

Az B’kol (Shabbat)

116

157

Mimkomcha (Shabbat)

116

157

Avot (Weekday)

3a

51

Atah Gibor (Weekday)

3a

52

N’kadeish (Weekday)

4

53

L’dor Vador

116

158

Sim Shalom

120

161

Kaddish Shalem

138

81

Click for Torah Service

139-154

163-181

Ein Keloheinu #1

182

190

Ein Keloheinu #2

182

190

Aleinu

183

82

Sh’hu Noteh Shamayim

183

82

V’ne’emar

183

83

Anim Zmirot

Part 1:

Part 2:

185-186

Adon Olam #1

187

6

Adon Olam #2

187

6