Name Page Sim Shalom Page Siddurenu
Heveinu shalom aleichem

Bim Bam

Ma Yafeh Hayom

Shalom Aleichem

13

Traditional Candle Blessing

301 103
Alternative Candle Blessing

301 103
Y’did Nefesh

14
Traditional L’chu N’ran’na

15 105
Alternative L’chu N’ran’na

15 105
Shiru Ladonai 16 106
Yism’chu 16 106
Or Zarua |titles=or zarua] 17 107
Mizmor L’David 20 110
L’cha Dodi #1: Verse 1: Shamor V’zachor

Verse 2: Likrat Shabbat

Verse 3: Mikdash Melech

Verse 4: Hitna’ari

Verse 5: Hitor’ri

Verse 6: Lo Teivoshi

Verse 7: V’hayu Limshisah

Verse 8: Yamin Usmol

Verse 9: Bo’i V’shalom

21 111
L’cha Dodi #2 (traditional)|titles=l’cha dodi 2a] 21 111
L’cha Dodi #3 21 111
Mizmor Shir 23 113
Tzadik Katamar 23 113
Adonai Malach 24 114
Bar’chu 28 115
Hama’ariv Aravim 28 115
Ahavat Olam 29 116
Sh’ma 30 117
V’ahavta 30 117
Mi Chamocha 32 120
Ufros Aleinu 33 121
V’shamru 34 122
Hatzi Kaddish 34 40
Oseh Shalom #1

38 128
Oseh Shalom #2 38 128
Vay’chulu #1 47 128
Vay’chulu #2 47 128
Baruch Atah Eloheinu Velohei 47 128
Magein Avot 47 129
R’tzei 48 129
Kaddish Shalem 48 81
Friday Night Kiddush 49 131
Aleinu 51 82
Sh’hu Notei Shamayim 51 82
V’ne’emar 51 83
Yigdal #1 53 7
Yigdal #2 53 7